تمامی مسافران پروازهای خارجی  متعهد به تکمیل فرم های مورد نیاز هستند